FIZ Home
FIZ
DEENFRESPTHUROBGRUTH
ไทย (thailändisch)

ฟิซ มาคาซี เป็นหน่วยงานแห่งเดียวในสมาพันธรัฐสวิสที่มีผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือเพื่อลดวิกฤติการณ์และให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ถูกค้า

การให้ความช่วยเหลือเฉพาะกิจ

สตรีที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ต้องการความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับวิกฤติการณ์ที่พวกเธอกำลัง
เผชิญอยู่ โดยเฉพาะปัญหาการถูกกระทบกระเทือนทางใจและทางกายจากความรุนแรงที่ได้รับ สตรีที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์มักถูกชักชวนให้เข้ามาทำงานในประเทศสวิตเพื่อขายบริการทางเพศ หรือทำงานเต้นในคาบาเรต์ หรืองานอื่นๆที่มีค่าตอบแทนแรงงานไม่คุ้มกับแรงงานหรือความเสี่ยงที่ต้องทนทำ เช่นงานบ้าน งานเลี้ยงเด็ก หรืองานในร้านอาหารโดยนายจ้างจงใจเอาเปรียบแรงงาน ให้ค่าตอบแทนน้อยมาก หรือบางรายได้รับเพียงที่อยู่อาศัยและอาหารประจำวันเท่านั้น ผู้หญิงที่ถูกหลอกมาส่วนใหญ่จะไม่มีใบอนุญาตพำนัก ไม่มีเงิน ถูกตัดขาดจากสังคม เพราะนายจ้างห้ามมิให้คบหาสมาคมกับคนอื่น เธอต้องอยู่ในการความควบคุมของพวกค้ามนุษย์ แมงดา และนายจ้าง บุคคลเหล่านี้จะใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อกดขี่ขู่เข็ญและบังคับให้เธอหวาดกลัว ส่วนใหญ่ผู้ประสบปัญหานี้มักมีอาการเสียขวัญอย่างรุนแรง หน่วยงานมาคาซีจะให้ความช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้โดยไม่คำนึงว่าเธอจะให้การและแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดหรือไม่ หากเธอตัดสินใจแจ้งความ ฟิซ มาคาซีจะให้การดูแล ติดตามช่วยเหลือจนถึงขั้นศาล

การให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้าหญิงของเรา เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์จากการถูกใช้กำลัง ( มาตราที่ 9 กฎหมายช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์จากการถูกใช้กำลังของสมาพันธรัฐสวิส/ OHG ) เราเก็บรักษาความลับของผู้มาขอรับความช่วยเหลือทุกคนและให้คำปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่า ในขณะเดียวกันเรายังให้คำแนะนำปรึกษาบุคคลใกล้ชิดหรือญาติของผู้ประสบปัญหานี้อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ของเรามีความรู้และเชี่ยวชาญกับสถานการณ์ในประเทศของผู้ประสบปัญหาตลอดจนรู้จักกลไกต่างๆของพวกนายหน้า การเอารัดเอาเปรียบของพวกค้าหญิง รวมทั้งรู้ถึงสถานการณ์การเมือง และสิทธิต่างๆ ในประเทศสวิตที่ผู้ประสบปัญหาการค้ามนุษย์สมควรได้รับ
 

จรรยาบรรณของเรา

เหยื่อของการค้ามนุษย์คือผู้ที่ถูกริดรอนสิทธิ และถูกย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง พวกเธอไม่
เพียงแต่ประสบกับการย่ำยีทางเพศและความกดดันทางจิตใจในรูปแบบต่างๆเท่านั้น แต่พวกเธอยังถูกลุกล้ำและถูกริดรอนความเป็นตัวของตัวเองเกือบหมดสิ้น
หน่วยงานมาคาซีจะช่วยให้ผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ได้รับการฟื้นฟูและประคับประคองให้มีความเข้มแข็งในการกำหนดเป้าหมายของชีวิต สามารถแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง

การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่หน่วยงานมาคาซีอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติ และเห็นอกเห็นใจผู้ประสบเคราะห์ ความสามารถด้านต่างๆของผู้ประสบเคราะห์จะถูกนำมาประกอบกับแนวคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหากล้าตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหานั้นๆ โดยเราเคารพการตัดสินใจของผู้ประสบปัญหา
ผู้ประสบปัญหาและเจ้าหน้าที่ของเราจะปรึกษากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนดำเนินการต่างๆ โดยเธอจะรับทราบข้อมูลและขั้นตอนต่างๆ และมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง
เราช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งหมดร่วมกับผู้ประสบเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยไม่ขึ้นกับสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพทางสังคม แต่ด้วยการเห็นอกเห็นใจ การเข้าใจสาเหตุของปัญหา ที่เป็นพื้นฐานในการให้การปรึกษาและช่วยเหลือของเรา เรามุ่งมั่นให้ผู้ประสบปัญหาเป็นตัวของตัวเอง และเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง