FIZ Home
FIZ
DEENFRESPTHUROBGRUTH
ไทย (thailändisch)

ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสตรีต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในรัฐซูริคและปริมณฑลที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และประสบปัญหาการถูกใช้กำลังในรูปแบบต่างๆ

แนะนำงานของศูนย์ฯ


ศูนย์ฟิซ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สตรีต่างชาติ จากอัฟริกา อาเซีย ลาตินอเมริกาและยุโรปตะวันออกที่มีปัญหาในการทำงานบริการทางเพศ งานเต้นคาบาเรต์ รวมทั้งสตรีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และประสบปัญหาถูกใช้กำลังจากสามี คู่ชีวิต นายจ้าง หรือจากบุคคลใกล้ตัว นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำแก่สตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตพำนัก และผู้ที่อาศัยในประเทศสวิตโดยไม่มีใบอนุญาตพำนักด้วย

ศูนย์ฟิซ
 แนะนำและส่งเสริมให้สตรีที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้นใช้ความสามารถที่ตนมีหาแนวทางในการแก้ปัญหาของตน โดยเราช่วยแนะนำสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานั้นๆโดยตรง ตลอดจนช่วยประสานติดต่อกับเจ้าหน้าที่และการเข้ารับบริการของหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ต่างๆให้สะดวกขึ้น
เราให้คำแนะนำโดยการนัดหมายเวลามาปรึกษาเป็นส่วนตัว หรือให้คำแนะนำทางโทรศัพท์
เราเก็บรักษาข้อมูลของผู้มาขอรับคำแนะนำปรึกษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและเราให้คำแนะนำโดยไม่คิดมูลค่า
 

 จรรยาบรรณในการทำงานของเรา

สตรีต่างชาติที่ประสบปัญหาการถูกใช้กำลังไม่ว่าจะเป็นทางเพศหรือทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง มักจะเกิดความหวาดกลัว ขาดความมั่นใจในตนเองในการวางแผนการชีวิต เจ้าหน้าที่ของเราจะสนับสนุน และส่งเสริมให้สตรีเหล่านี้นำความสามารถที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหาและวางเป้า หมายเพื่ออนาคตของตนเอง โดยเฉพาะให้กล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำสิ่งที่ตนต้องการ เพื่อให้เธอเป็นผู้กำหนด ควบคุมและแก้ปัญหาชีวิตในวันข้างหน้าด้วยตนเองอย่างมั่นใจ
การช่วยเหลือของเราอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจ เราจะปรึกษากับผู้มีปัญหาก่อนที่จะดำเนินการต่างๆ โดยเธอจะต้องรับทราบข้อมูลและขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด เพราะเธอจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหนทางแก้ปัญหานั้นๆด้วยตนเอง และเราเคารพการตัดสินใจของเธอ
นอกจากนี้เราจะหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งหมดร่วมกับผู้ประสบเคราะห์อย่างเป็นระบบ ด้วยการพยายามทำความเข้าใจต้นเหตุของปัญหา เราช่วยเหลือโดยไม่ขึ้นกับสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพทางสังคม นี่คือพื้นฐานการให้การปรึกษาและช่วยเหลือของเรา เรามุ่งมั่นให้ผู้ประสบปัญหาเป็นตัวของตัวเอง และเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง