FIZ Home
FIZ
DEENFRESPTHUROBGRUTH
ไทย (thailändisch)

ศูนย์ฟิซ เป็นศูนย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการรณรงค์ต่อต้านการค้าหญิง และให้คำแนะนำแก่สตรีต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ฟิซ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สตรีต่างชาติและสตรีที่ถูกค้า ทำการรณรงค์เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของสตรีต่างชาติที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และที่เผชิญกับปัญหาการถูกใช้กำลัง
ศูนย์ฟิซ ชี้ให้สังคมเห็นถึงสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสตรีต่างชาติ ทำการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้าหญิง และสตรีต่างชาติที่ประสบปัญหาการถูกใช้กำลังในรูปแบบต่างๆอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเราจึงแบ่งงานของเราออกเป็นสองแผนก คือศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือสตรีต่างชาติ และมาคาซี-หน่วยงานคุ้มครองและช่วยเหลือสตรีที่ถูกค้า ในขณะเดียวกันศูนย์ผู้เชี่ยวชาญของเราก็ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้และเรียกร้องให้สังคมตลอดจนหน่วยงานของรัฐตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบ

ในปี ค.ศ. 2016 ทีมงานของเราได้ให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือสตรีต่างชาติถึง 557 ราย ในจำนวนนี้เป็นสตรีที่ต้องการการคุ้มครองและความช่วยเหลือเร่งด่วนเนื่องจากตกเป็นเหยื่อของการค้าหญิงถึง 233 ราย

PDF  กดรับการแจ้งรายละเอียด