เรารณรงค์เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้หญิงต่างชาติ เราต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบและการใช้กำลัง

ฟิซ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สตรีต่างชาติและสตรีที่ถูกค้า
Badenerstrasse 682 | 8048 Zürich
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch

เลขที่บัญชีสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเพื่องานของเรา 80–38029-6

© FIZ   URL=/th/Home?printview=1  Datum: Montag, 20. November 2017  Zeit: 12:34